درس: هدیه های آسمانی            پایه ی: پنجم           موضوع: تلافی (درس20)

*******هدف کلی:

 فراگیران در پایان این درس با آداب معاشرت(سخن چینی نکردن و تهمت نزدن به همدیگر) آشنا می شوند.

*******رئوس مطالب:

  تلافی    -   سخن چینی    -     تهمت    -    دروغ

*******اهداف جزئی :

از فراگیران انتظار می رود در فرایند تدریس با موارد زیر آشنا شوند: ۱- رعایت آداب اسلامی

2- نتایج نامطلوب بی توجهی به آداب معاشرت با دیگران

3- رفتارهای شایسته  و ناشایست. 4- قضاوت صحیح

********اهداف رفتاری:

از فراگیران انتظار می رود در پایان درس بتوانند:

 1-از نتایج  نامطلوب  بی توجهی  به  آداب معاشرت 2مورد را نام ببرند.

 2- به رعایت آداب اسلامی تمایل  پیدا کنند.

 3- قضاوت صحیحی در مورد شخصیت های داستان داشته باشند.

 4- برای دوری از رفتارهای ناشایست تلاش کنند.

 5- برای رفتارهای  شایسته و ناشایست در زندگی مثال بزنند.

 *******حیطه و سطح اهداف رفتاری به ترتیب:

۱-شناختی(فهمیدن) *۲-نگرشی(ارزشگذاری) *۳-شناختی (قضاوت)*۴-نگرشی(ارزشگذاری) *۵-شناختی(کاربرد)

*******رفتار ورودی:

فراگیران  در ارتباط با درس جدید:

 1-رفتارهای خوب و بد اطرافیان  را دیده اند.

 2- تجربه های رفتاری داشته اند.

 3- معنا  و مفهوم برخی  رفتار های مرتبط با درس را  می دانند.

*******ارزشیابی تشخیصی:

قبل از شروع  درس :

 1- آیا دروغ گفتن کار خوبی است؟

 2- اگر ما کاری را با چشم خود ندیده باشیم می توانیم در مورد آن قضاوت کنیم؟

 3-چند رفتار خوب و چند رفتار  بد را  نام ببرید؟

*******مدل کلاس جهت تدریس:    گروهی نیم دایره ای  

 

ارائه درس تلافی به روش محاکم قضایی مطلب بعد( پایین) :

 

نوشته شده در دوشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۰ساعت 22:17 توسط شیرین عادلی زرنقی| |