ارائه ی این فرمول ها توسط معلم به فراگیران موجب تسریع در آموزش مطالب مربوط به تبدیل واحدها به یکدیگر می گردد...

 

یک کیلوگرم = 1000گرم

 

برای تبدیل کیلو گرم به گرم,عدد مربوطه را ×1000می کنیم.

برای تبدیل گرم به کیلوگرم,عدد مربوطه را ÷1000می کنیم.

 

 

یک متر= 100سانتی متر

 

برای تبدیلمتر به سانتی متر,عدد مربوطه را ×100می کنیم.

برای تبدیل سانتی متر به متر,عدد مربوطه را ÷100می کنیم.

 

 

یک متر =1000میلی متر

 

برای تبدیل متر به میلی متر,عدد مربوطه را ×1000می کنیم.

برای تبدیل میلی متر به متر,عدد مربوطه را ÷1000می کنیم.

 

 

یک سانتی متر=10میلی متر

 

برای تبدیل سانتی متر به میلیمتر,عدد مربوطه را ×10می کنیم.

برای تبدیل میلیمتر به سانتی متر,عدد مربوطه را ÷10می کنیم.

 

 

یک هکتار=10000مترمربع

 

برای تبدیل هکتار به مترمربع,عدد مربوطه را ×10000می کنیم.

برای تبدیل مترمربع به هکتار,عدد مربوطه را ÷10000می کنیم.

 

 

یک کیلومتر= 1000متر

 

برای تبدیل کیلومتر به متر,عدد مربوطه را ×1000می کنیم.

برای تبدیل متر به کیلومتر,عدد مربوطه را ÷1000می کنیم.

 

 

یک لیتر=1000سی سی

 

برای تبدیل لیتر به سی سی,عدد مربوطه را ×1000می کنیم.

برای تبدیل سی سی به لیتر,عدد مربوطه را ÷1000می کنیم.

 

 

یک لیتر=1000سانتی متر مکعب

 

برای تبدیل لیتر به سانتی مترمکعب,عدد مربوطه را ×1000می کنیم.

برای تبدیل سانتی مترمکعب به لیتر,عدد مربوطه را ÷1000می کنیم.

 

 

یک سی سی= 30قطره

 

برای تبدیل سی سی به قطره,عدد مربوطه را ×30می کنیم.

برای تبدیل قطره به سی سی,عدد مربوطه را ÷30می کنیم.

 

 

یک متر مکعب =1000لیتر

 

برای تبدیل متر مکعب به لیتر,عدد مربوطه را ×1000می کنیم.

برای تبدیل لیتربه متر مکعب,عدد مربوطه را ÷1000می کنیم.

 

 

یک متر مکعب = 1000000سانتی مترمکعب

 

برای تبدیل مترمکعب به سانتی مترمکعب,عدد مربوطه را ×1000000می کنیم.

برای تبدیل سانتی مترمکعب به مترمکعب,عدد مربوطه را ÷1000000می کنیم.

 

نوشته شده در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت 13:58 توسط شیرین عادلی زرنقی| |